Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce grupowej

 

Zgłaszam udział wszystkich wymienionych poniżej osób w poniższej wybranej imprezie turystycznej (program imprezy zgodny z ofertą ORGANIZATORA):

 
 

Dane uczestników imprezy:

Prosimy o wpisanie według wzoru:
Jan Kowalski, ur. 10.10.1950, polski paszport nr. AK12345678, miejsce urodzenia: Warszawa

 
 
 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy:

 Zamawiam - 100% zwrotu kosztów rezygnacji (2,76% ceny wycieczki)Zamawiam ubezpieczenie + dodatkowo zwyżkę za choroby przewlekłe (2,76% ceny wycieczki + dopłata 250% ceny ubezpieczenia)Nie zamawiam ubezpieczenia kosztów rezygnacji (podczas wycieczki jestem ubezpieczony od kosztów leczenia za granicą)
 

Dodatkowo zamawiam:

 
Przedział do wyłącznej dyspozycji 1 osoby (dopłata wskazana w ofercie) Przedział do wyłącznej dyspozycji 2 osób (dopłata wskazana w ofercie)
Przedział do wyłącznej dyspozycji 3 osób (dopłata wskazana w ofercie)
 

W wypadku, gdy na wybraną przeze mnie wycieczkę nie zgłosi się minimalna wymagana liczba uczestników, wybieram następującą opcję:

 
 

Uwagi, dodatkowe wskazówki, życzenia i informacje uzupełniające:

 
 

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej uczestnictwo w imprezie:

 

Imię i nazwisko:

 
 

Adres korespondencyjny:

 
 

Telefon:

 
 

E-mail:

 
 

EYAND TRAVEL - warunki uczestnictwa
SIGNAL IDUNA - ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów leczenia
SIGNAL IDUNA - ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

  Potwierdzam znajomość oferty organizatora, programu imprezy i warunków uczestnictwa stanowiących integralną część umowy oraz akceptuję ich treść i podane koszty. Deklaruję dokonanie płatności w imieniu wszystkich wymienionych uczestników.
  Deklaruję za siebie i za pozostałych powyższych uczestników, że zapoznałem się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA TRAVEL.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych przez ORGANIZATORA w zakresie koniecznym do realizacji imprezy i postanowień umowy.
  Potwierdzam, że posiadam podstawową kondycję fizyczną umożliwiającą odbycie wybranej wycieczki w sposób nie zakłócający programu zwiedzania. W razie zmiany tego stanu niezwłocznie powiadomię ORGANIZATORA.
 

 


<- Powrót